Don't say: Wiatraki morskie szkodliwe dla migrujących ptaków | Jak zmniejszyć ich śmiertelność?

Don't say: Wiatraki morskie szkodliwe dla migrujących ptaków | Jak zmniejszyć ich śmiertelność?
Autor Florentyna Sikorska
Florentyna Sikorska26 października 2023 | 6 min

Wiatraki morskie a migracja ptaków to temat budzący wiele kontrowersji. Rozwój morskich farm wiatrowych może bowiem negatywnie wpływać na populacje ptaków migrujących szlakami nad Bałtykiem. Naukowcy alarmują, że turbiny wiatrowe stanowią zagrożenie kolizyjne dla niektórych gatunków. Jednocześnie poszukuje się rozwiązań, by ograniczyć śmiertelność ptaków przy jednoczesnym rozwoju OZE.

Kluczowe wnioski:
 • Morskie farmy wiatrowe mogą kolidować z trasami przelotu ptaków.
 • Najbardziej zagrożone są gatunki dużych ptaków morskich.
 • Monitoring wpływu turbin na ptaki pozwala ocenić skalę problemu.
 • Istnieją sposoby na zmniejszenie kolizyjności turbin z ptakami.
 • Potrzebna jest współpraca energetyki, naukowców i organizacji ochrony przyrody.

Jak wiatraki morskie wpływają na migrację ptaków?

Morskie farmy wiatrowe stanowią nowy element krajobrazu na szlakach wędrówek ptaków. Ich obecność może wpływać na zachowania migrujących gatunków, takich jak mewy, rybitwy, nurzyki, perkozy czy rybitwy. Naukowcy badają, w jaki sposób turbiny oddziałują na trasy i zachowania ptaków podczas przelotów.

Główne obawy dotyczą kolizyjności turbin wiatrowych. Szacuje się, że rocznie na całym świecie ginie od 140 tys. do nawet 328 tys. ptaków w wyniku zderzeń z turbinami. Ryzyko uderzenia jest największe w przypadku dużych gatunków, które ze względu na rozmiary i ciężar ciała mają ograniczone możliwości manewru.

Wpływ farm wiatrowych zależy od ich lokalizacji i rozmieszczenia turbin. Jeśli znajdują się na trasach migracji lub w pobliżu ostoi ptaków, ich oddziaływanie może być znaczące. Niestety wciąż brakuje wystarczających badań nad długoterminowymi skutkami funkcjonowania elektrowni dla awifauny.

Unikanie turbin przez ptaki

Część gatunków ptaków wykazuje zdolność do omijania farm wiatrowych bądź pojedynczych turbin. Jednak zjawisko to jest trudne do oszacowania i wydaje się zależne od cech behawioralnych danego gatunku. Ptaki mogą zmieniać trasy przelotów, aby uniknąć turbin. Wiąże się to jednak z dodatkowym wysiłkiem energetycznym.

Monitoring wpływu farm wiatrowych na ptaki

Monitoring ptaków w obszarze farm wiatrowych dostarcza kluczowych informacji na temat ich oddziaływania na awifaunę. Prowadzi się badania przedrealizacyjne, śledzące stan populacji przed budową, oraz porealizacyjne, pozwalające ocenić rzeczywisty wpływ już działających elektrowni.

Stosuje się metody obserwacji wizualnych, nasłuchy głosów, odłowy i obrączkowanie ptaków, monitoring telemetryczny z wykorzystaniem nadajników GPS oraz detekcję za pomocą radarów i kamer termowizyjnych. Pozwala to zbadać zmiany liczebności populacji, tras przelotów i zachowań ptaków.

Czytaj więcej: Bezpieczeństwo wiatraków morskich i procedury awaryjne

Które gatunki ptaków są najbardziej zagrożone?

Kolizje z turbinami wiatrowymi stanowią największe zagrożenie dla dużych ptaków morskich o niskiej manewrowości, takich jak mewy, rybitwy, nurzyki, perkozy, pelikany i rybołowy. Do najbardziej narażonych należą:

 • mewa srebrzysta i mewa czarnogłowa,
 • nur czarnoszyi i n. rdzawoszyi,
 • perkoz rogaty i p. rdzawoszyi,
 • rybitwa wielkodzioba i r. popielata.

Mniejsze ptaki śpiewające, jak np. dzierzby, trznadle czy skowronki, rzadziej ulegają kolizjom. Jednak nawet niewielkie straty mogą mieć wpływ na liczebność ich populacji.

Badania naukowe nad kolizjami ptaków z turbinami

Don't say: Wiatraki morskie szkodliwe dla migrujących ptaków | Jak zmniejszyć ich śmiertelność?

Aby ocenić rzeczywisty wpływ farm wiatrowych na śmiertelność ptaków, niezbędne są szczegółowe badania naukowe. Obserwuje się zachowania ptaków w pobliżu turbin, szacuje natężenie przelotów i analizuje przyczyny kolizji.

Kluczowe jest określenie, jaki odsetek ptaków przelatujących przez obszar farmy ulega wypadkom. Na tej podstawie ekstrapoluje się całkowitą liczbę ofiar wśród lokalnych populacji. Prowadzi się również badania porealizacyjne śmiertelności, poszukując ofiar kolizji w terenie.

Dane naukowe są niezbędne, by ocenić faktyczny wpływ elektrowni wiatrowych i podjąć odpowiednie kroki minimalizujące ryzyko dla ptaków.

Rozwiązania na zmniejszenie śmiertelności ptaków

Aby zminimalizować negatywne oddziaływanie turbin wiatrowych na ptaki, stosuje się różne rozwiązania, w tym:

 • Odpowiedni wybór lokalizacji farm z dala od głównych szlaków migracji.
 • Stosowanie systemów detekcji ptaków i tymczasowe wyłączanie turbin.
 • Poprawa widoczności śmigieł za pomocą kontrastowych wzorów.
 • Zmniejszanie atrakcyjności terenu wokół turbin dla ptaków.
 • Szkolenia ornitolodzy dla pracowników farm wiatrowych.

Najskuteczniejsze są działania łączące odpowiednie planowanie lokalizacji z rozwiązaniami technicznymi i monitoringiem po realizacji inwestycji.

Współpraca energetyki wiatrowej z ornitologami

Ochrona gatunków ptaków wymaga ścisłej współpracy pomiędzy energetyką wiatrową, naukowcami-ornitologami i organizacjami ekologicznymi. Wspólnie można wypracować takie rozwiązania, by rozwój morskiej energetyki wiatrowej szedł w parze z dbałością o dobrostan ptaków.

Kluczowa jest rzetelna ocena oddziaływania konkretnych inwestycji na awifaunę danego obszaru. Monitoring ptaków i badania naukowe dostarczają danych niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji i ochrony cennych gatunków.

Dzięki współpracy możliwe jest znalezienie kompromisu pomiędzy interesami energetyki odnawialnej i ochrony przyrody. Jest to warunek zrównoważonego rozwoju morskich farm wiatrowych.

Podsumowanie

Rozwój morskich farm wiatrowych niesie za sobą ryzyko negatywnego wpływu na populacje ptaków migrujących nad Bałtykiem. Turbiny wiatrowe mogą powodować kolizje, a ich obecność może zaburzać trasy przelotów. Dlatego kluczowe jest prowadzenie monitoringu ptaków i badań naukowych, by ocenić rzeczywisty wpływ elektrowni na awifaunę. Na tej podstawie można wdrażać rozwiązania minimalizujące śmiertelność ptaków, jak odpowiednie lokalizacje turbin, systemy detekcji czy poprawa ich widoczności. Niezbędna jest też ścisła współpraca energetyki, naukowców i organizacji ekologicznych, aby pogodzić rozwój OZE z ochroną cennych gatunków ptaków.

Morskie farmy wiatrowe stanowią nowy, dynamicznie rozwijający się element krajobrazu Bałtyku. Ich wpływ na ptaki wymaga jednak bacznej obserwacji i analizy. Monitoring ptaków wraz z badaniami naukowymi pozwalają zrozumieć skalę zagrożeń. Umożliwia to wdrażanie skutecznych rozwiązań minimalizujących ryzyko kolizji i zaburzeń ich naturalnych zachowań. Odpowiedzialny rozwój morskiej energetyki wiatrowej wymaga zatem ścisłej współpracy z ornitologami i organizacjami ekologicznymi w trosce o ochronę cennych gatunków ptaków.

Negatywny wpływ turbin wiatrowych na ptaki, zwłaszcza kolizje, budzi coraz większe kontrowersje. Niezbędne jest zatem prowadzenie pogłębionych badań naukowych, by dokładnie zrozumieć skalę tego zjawiska. Tylko w oparciu o twarde dane można wdrażać skuteczne działania minimalizujące śmiertelność ptaków. Równocześnie konieczne jest poszukiwanie kompromisu pomiędzy rozwojem OZE a ochroną cennych gatunków. W tym pomóc może jedynie ścisła współpraca energetyki, naukowców i organizacji ekologicznych.

Podsumowując, rozwój morskich farm wiatrowych niesie za sobą pewne zagrożenia dla ptaków, których skalę należy dokładnie zbadać. Kluczowe jest prowadzenie monitoringu awifauny i analiz naukowych, które pozwolą wdrożyć działania minimalizujące negatywne oddziaływanie. Warunkiem zrównoważonego rozwoju offshore jest ścisła współpraca sektora energetycznego z ekspertami ds. ochrony ptaków i przyrody. Tylko ona zapewni pogodzenie interesów energetyki odnawialnej i ochrony cennych gatunków.

Najczęstsze pytania

Największe ryzyko kolizji występuje w przypadku dużych ptaków morskich, takich jak mewy, rybitwy, nurzyki, perkozy czy pelikany. Ze względu na swój rozmiar i ciężar ciała mają one ograniczone możliwości wykonywania gwałtownych manewrów w locie, przez co trudniej im omijać wirniki turbin.

Uderzenie w wirnik turbiny najczęściej kończy się natychmiastową śmiercią ptaka. Poszkodowane mogą zostać narządy wewnętrzne, kości, a także pióra co wpływa na zdolność latania. Kolizje stanowią zagrożenie szczególnie dla rzadkich gatunków ptaków.

Stosuje się m.in. systemy detekcji ptaków i tymczasowe wyłączanie turbin, poprawę widoczności wirników za pomocą kontrastowych wzorów, odstraszanie ptaków z okolic turbin oraz lokalizację farm z dala od głównych tras migracji.

Obecność turbin może powodować omijanie farm przez ptaki i zmiany przebiegu szlaków migracyjnych. Wiąże się to z dodatkowym wysiłkiem energetycznym. Wpływ zależy m.in. od usytuowania i wielkości farmy.

Prowadzi się monitoring ptaków w obszarze farm za pomocą obserwacji, nasłuchów, telemetrii GPS, radarów, kamer oraz poszukiwania ofiar kolizji. Analizuje się zmiany liczebności ptaków i ich zachowań w obecności turbin.

5 Podobnych Artykułów

 1. Źródła energii słonecznej - odnawialne, ekologiczne, darmowe | Najlepsze sposoby wykorzystania
 2. Nowe technologie dla wiatraków morskich - testy innowacyjnych rozwiązań,efektywność eksperymentów.
 3. Solarna energia w kosmosie - jak działają panele słoneczne na satelitach i statkach kosmicznych?
 4. Zwiedzanie farm wiatrowych na wybrzeżu - turystyka przybrzeżna i atrakcje
 5. Projektowanie wiatraków morskich - piękne i zrównoważone rozwiązania
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Florentyna Sikorska
Florentyna Sikorska

Jestem dziennikarką stawiającą pierwsze kroki w branży OZE. W artykułach wyjaśniam podstawowe zagadnienia związane z fotowoltaiką, magazynowaniem energii i pompami ciepła. Staram się pisać zrozumiale, ale też z ciekawością i entuzjazmem dla zielonej energii.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły