Jak wpływają morskie elektrownie wiatrowe na migrację ryb i ssaków morskich? Badania 2023

Jak wpływają morskie elektrownie wiatrowe na migrację ryb i ssaków morskich? Badania 2023
Autor Florentyna Sikorska
Florentyna Sikorska26 października 2023 | 6 min

Wiatraki morskie a migracje organizmów morskich to temat budzący coraz większe kontrowersje. Rozwój morskich farm wiatrowych niesie ze sobą wiele korzyści, ale również pewne zagrożenia dla środowiska morskiego. W artykule przyjrzymy się najnowszym badaniom naukowym dotyczącym wpływu turbin wiatrowych na migracje i zachowania ryb oraz ssaków morskich. Zastanowimy się, jak można ograniczyć negatywne skutki i chronić zarazem środowisko naturalne. Zapraszam do lektury!

Kluczowe wnioski:
 • Morskie farmy wiatrowe mogą zakłócać trasy migracji zwierząt i zmieniać ich zachowanie.
 • Hałas i pole elektromagnetyczne turbin stanowią zagrożenie dla ssaków morskich.
 • Ptaki i nietoperze giną w kolizjach z łopatami wirników.
 • Można zminimalizować ryzyko stosując monitoring behawioru i odpowiednie rozwiązania techniczne.
 • Po zakończeniu eksploatacji ważna jest rekultywacja terenu i przywrócenie równowagi ekosystemu.

Wpływ farm wiatrowych na szlaki migracyjne ryb

Rozwój morskich farm wiatrowych niesie ze sobą pewne zagrożenia dla środowiska morskiego. Jednym z kluczowych aspektów jest ich wpływ na szlaki migracyjne ryb. Najnowsze badania naukowe wskazują, że turbiny wiatrowe mogą powodować zakłócenia w przemieszczaniu się ławic ryb, prowadząc do zmian w ich trasach migracji.

Hałas wytwarzany przez wirniki turbin wywiera negatywny wpływ na zachowanie ryb, które polegają na komunikacji dźwiękowej. Może zagłuszać sygnały dźwiękowe wysyłane przez ryby, utrudniając im orientację i porozumiewanie się. Co więcej, farmy wiatrowe tworzą barierę, która zmusza ryby do omijania turbin, wydłużając ich trasy.

Aby chronić migracje ryb, konieczne jest prowadzenie monitoringu ich zachowań w pobliżu turbin. Na tej podstawie można opracować rozwiązania minimalizujące zakłócenia, np. poprzez specjalne ustawienie turbin lub ich wyłączanie w okresach nasilonych migracji.

Monitoring migracji ryb wokół farm wiatrowych

Monitoring migracji ryb obejmuje badania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, jak nadajniki ultrasoniczne, kamery podwodne czy dźwiękowe odstraszacze ryb.

Pozwalają one śledzić trasy przemieszczania się ławic i rejestrować zachowania poszczególnych gatunków ryb w pobliżu turbin wiatrowych. Dane te są niezbędne, aby móc ocenić realne zagrożenia i wdrożyć działania minimalizujące negatywne skutki dla środowiska.

Zagrożenia dla ssaków morskich ze strony morskich elektrowni

Morskie farmy wiatrowe stanowią potencjalne zagrożenie także dla ssaków morskich, w tym fok, morświnów i delfinów. Podstawowym problemem jest hałas generowany przez turbiny wiatrowe.

Zakłócenia akustyczne mogą utrudniać ssakom morskim komunikację i echolokację, kluczowe dla ich orientacji i polowania. Ponadto fale dźwiękowe o wysokim natężeniu stanowią bezpośrednie zagrożenie dla ich wrażliwego słuchu.

Nie bez znaczenia jest też oddziaływanie pola elektromagnetycznego, związane z przesyłem energii z turbin. Może ono negatywnie wpływać na funkcjonowanie organizmów morskich.

Naukowcy apelują o monitoring ssaków morskich w pobliżu instalacji wiatrowych i dostosowanie parametrów pracy turbin, aby zminimalizować zagrożenia.

Czytaj więcej: Wiatraki morskie — wpływ na rybołówstwo, ochrona i monitoring

Jak uniknąć kolizji ptaków z turbinami wiatrowymi?

Problem kolizji ptaków z wirnikami turbin wiatrowych jest istotną kwestią przy budowie morskich farm. Dotyczy to zwłaszcza gatunków przelatujących nad morzem podczas sezonowych migracji.

Ryzyko można ograniczyć poprzez odpowiednie rozmieszczenie i lokalizację turbin z dala od głównych szlaków migracyjnych. Skuteczne są też rozwiązania techniczne, jak oznaczenia i oświetlenie turbin czy radary wykrywające zbliżające się ptaki.

Istotne są także badania zachowań ptaków w pobliżu siłowni wiatrowych i wprowadzanie ewentualnych modyfikacji w razie potrzeby. Monitoring i analiza danych pozwalają znacząco obniżyć ryzyko kolizji i chronić przelatujące nad morzem gatunki.

Monitoring behawioru zwierząt w pobliżu farm wiatrowych

Jak wpływają morskie elektrownie wiatrowe na migrację ryb i ssaków morskich? Badania 2023

Aby chronić morską faunę przed negatywnymi skutkami funkcjonowania elektrowni wiatrowych, kluczowe jest prowadzenie monitoringu behawioru zwierząt w ich pobliżu.

Monitoring pozwala badać realny wpływ turbin na zachowania ryb, ssaków i ptaków morskich. Obejmuje rejestrację tras migracji, wzorców polowań i komunikacji, reakcji na hałas turbin. Pozwala też wykrywać ewentualne niepokojące zmiany.

Zebrany materiał badawczy umożliwia opracowanie konkretnych wytycznych, jak np. tymczasowe wyłączanie turbin w okresie nasilonej migracji ryb lub ptaków. Regularny monitoring to klucz do ochrony migracji morskich organizmów.

Sposoby na ograniczenie negatywnego wpływu turbin na środowisko

Choć morskie farmy wiatrowe niosą ze sobą pewne zagrożenia, można zastosować konkretne sposoby, aby zminimalizować ich negatywny wpływ na środowisko.

 • Odpowiednie planowanie lokalizacji turbin z uwzględnieniem szlaków migracji zwierząt.
 • Stosowanie technologii minimalizujących hałas i emisję fal dźwiękowych.
 • Regularny monitoring wpływu turbin na lokalną faunę i florę.
 • Dostosowywanie harmonogramów pracy turbin do okresów migracji i rozrodu gatunków.
 • Zabezpieczanie elementów turbin przed kolizjami i oznakowanie przeszkód.

Dzięki temu możliwe jest pogodzenie rozwoju morskich farm wiatrowych z ochroną cennych gatunków i siedlisk.

Rekultywacja obszarów morskich po likwidacji elektrowni wiatrowych

Istotnym aspektem jest też rekultywacja obszarów morskich po zakończeniu eksploatacji farm wiatrowych. Usunięcie turbin i infrastruktury towarzyszącej wiąże się z ingerencją w ekosystem.

Aby przywrócić równowagę środowiska, ważne jest przeprowadzenie działań rekultywacyjnych. Obejmują one m.in. usunięcie elementów konstrukcyjnych, rekultywację dna morskiego, odtworzenie siedlisk i nasadzenia.

Monitoring po zakończeniu rekultywacji pozwoli ocenić odtworzenie się lokalnych populacji organizmów morskich i ewentualnie wprowadzić dodatkowe działania wspierające.

Dzięki temu możliwe będzie minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko także po zakończeniu funkcjonowania farmy wiatrowej.

Podsumowanie

Rozwój morskich farm wiatrowych niesie ze sobą wiele wyzwań związanych z ochroną migracji morskich organizmów. Najnowsze badania naukowe wskazują, że turbiny mogą negatywnie wpływać na trasy wędrówek ryb i ssaków, stanowiąc również zagrożenie dla ptaków. Stąd tak istotny jest monitoring wpływu elektrowni na lokalną faunę i wdrażanie rozwiązań minimalizujących skutki uboczne ich funkcjonowania. Kluczowe jest odpowiednie planowanie lokalizacji turbin, stosowanie zabezpieczeń przed kolizjami czy ograniczanie hałasu. Równie ważna jest rekultywacja terenów morskich po likwidacji farm, aby przywrócić naturalną równowagę ekosystemu.

Choć morskie farmy wiatrowe są istotnym elementem zielonej transformacji, to ich rozwój musi uwzględniać ochronę środowiska morskiego. Dzięki współpracy naukowców, przyrodników i firm możliwe jest znalezienie optymalnych rozwiązań łączących produkcję zielonej energii ze zrównoważonym rozwojem i dbałością o bogactwo morskiej fauny.

Problem jest złożony, ale dzięki postępowi technologicznemu i ciągłym badaniom wpływu turbin na organizmy można go skutecznie minimalizować. Kluczowe jest też informowanie społeczeństwa o wyzwaniach i korzyściach płynących z rozwoju offshore. Wtedy zyskujemy szansę na zrozumienie i wsparcie tej ważnej, choć nie do końca pozbawionej dylematów transformacji energetycznej.

Mam nadzieję, że artykuł pozwolił przybliżyć tematykę wpływu morskich elektrowni wiatrowych na środowisko i pokazać, jak ważne jest znalezienie złotego środka łączącego ekologię i rozwój zielonej energetyki. To dzięki mądrej współpracy i wykorzystaniu najnowszej wiedzy możemy budować bardziej zrównoważoną przyszłość.

Najczęstsze pytania

Morskie farmy wiatrowe mogą negatywnie oddziaływać na faunę i florę. Problemem jest hałas i wibracje turbin, które zakłócają komunikację zwierząt i ich migracje. Turbiny stanowią też zagrożenie kolizyjne dla ptaków i nietoperzy. Ważne jest więc stosowanie rozwiązań minimalizujących te skutki, jak ekrany akustyczne, radary czy monitoring behawioru zwierząt.

Aby zminimalizować zakłócenia w migracjach ryb, należy prowadzić monitoring ich tras i zachowań za pomocą nowoczesnych technologii śledzenia. Pozwoli to na identyfikację newralgicznych obszarów i okresów. Dodatkowo można regulować pracę turbin, wyłączając je lub redukując hałas w czasie nasilonych migracji.

Aby zminimalizować zagrożenia dla ssaków morskich, należy lokalizować farmy z dala od tras ich migracji i obszarów żerowania. Można też stosować bariery akustyczne tłumiące hałas lub emitować specjalne sygnały odstraszające ssaki od turbin. Regularny monitoring pozwoli ocenić skuteczność działań ochronnych.

Rekultywacja obejmuje usunięcie elementów turbin i infrastruktury, rekultywację dna morskiego oraz odtwarzanie siedlisk i populacji organizmów morskich. Monitoring po zakończeniu rekultywacji pokaże, czy zabiegi przywróciły równowagę ekosystemu. Jeśli nie, może być konieczna dodatkowa interwencja.

Przy planowaniu lokalizacji turbin trzeba uwzględniać szlaki migracji zwierząt i strefy chronione. Ważne jest wykonanie oceny oddziaływania na środowisko i monitoring wpływu turbin po uruchomieniu. Należy też przewidzieć działania minimalizujące ryzyko kolizji i hałasu oraz przywrócenie ekosystemu po zakończeniu eksploatacji.

5 Podobnych Artykułów

 1. Źródła energii słonecznej - odnawialne, ekologiczne, darmowe | Najlepsze sposoby wykorzystania
 2. Nowe technologie dla wiatraków morskich - testy innowacyjnych rozwiązań,efektywność eksperymentów.
 3. Solarna energia w kosmosie - jak działają panele słoneczne na satelitach i statkach kosmicznych?
 4. Ochrona ptaków morskich: monitoring i działania ochronne wokół wiatraków offshore
 5. Wiatraki morskie - atrakcje edukacyjne i turystyczne regionu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Florentyna Sikorska
Florentyna Sikorska

Jestem dziennikarką stawiającą pierwsze kroki w branży OZE. W artykułach wyjaśniam podstawowe zagadnienia związane z fotowoltaiką, magazynowaniem energii i pompami ciepła. Staram się pisać zrozumiale, ale też z ciekawością i entuzjazmem dla zielonej energii.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły