Ochrona środowiska morskiego wokół wiatraków – zagrożenia i rekultywacja

Ochrona środowiska morskiego wokół wiatraków – zagrożenia i rekultywacja
Autor Przemysław Chmielewski
Przemysław Chmielewski26 października 2023 | 6 min

Ochrona środowiska morskiego wokół wiatraków to kluczowy aspekt przy budowie morskich farm wiatrowych. Choć energetyka wiatrowa uważana jest za przyjazną środowisku, turbiny mogą negatywnie wpływać na ekosystemy morskie. Dlatego niezbędne są badania oddziaływania oraz wprowadzanie rozwiązań minimalizujących zagrożenia. Po zakończeniu eksploatacji konieczna jest też rekultywacja terenu, by przywrócić równowagę biologiczną.

Kluczowe wnioski:
  • Morskie farmy wiatrowe mogą zagrażać ssakom, ptakom, rybom oraz innym organizmom morskim.
  • Należy monitorować wpływ turbin na populacje zwierząt i podejmować działania ochronne.
  • Ważne są badania naukowe nad realnym wpływem wiatraków na ekosystemy.
  • Po zakończeniu eksploatacji farm wiatrowych konieczna jest rekultywacja dna morskiego.
  • Ochrona środowiska morskiego powinna być priorytetem przy wszystkich inwestycjach energetyki wiatrowej na morzu.

Jak wiatraki wpływają na środowisko morskie?

Budowa morskich farm wiatrowych niesie ze sobą ryzyko negatywnego wpływu na środowisko morskie. Turbiny wiatrowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, taką jak fundamenty, kable czy porty serwisowe, zakłócają naturalny ekosystem morza.

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: zmiany w migracjach ptaków i ssaków morskich, które mogą wpływać na trasy ich wędrówek i tarła; zakłócenia środowiska życia ryb oraz innych organizmów bentosowych; zmiany prądów morskich; hałas podwodny zakłócający komunikację między zwierzętami; zwiększona turbulencja wody.

Oddziaływanie wiatraków zależy od lokalizacji farmy i zastosowanych rozwiązań minimalizujących wpływ na otoczenie. Jednak każda taka inwestycja niesie ryzyko negatywnego wpływu na ekosystem morski.

Dlatego szczególnie ważne jest prowadzenie badań środowiskowych i monitoringów, aby poznać rzeczywisty wpływ turbin wiatrowych na organizmy morskie.

Wpływ na ssaki morskie

Ssaki morskie, takie jak foki, morświny czy wieloryby, mogą być szczególnie narażone na negatywne oddziaływanie farm wiatrowych.

Zagrożeniem jest przede wszystkim hałas turbin, który może utrudniać tym zwierzętom echolokację i komunikację. Ponadto mogą zmieniać swoje trasy migracji, aby omijać teren zamieszkały przez wiatraki.

Badania nad wpływem farm wiatrowych na zwierzęta

Aby móc skutecznie minimalizować negatywny wpływ morskich farm wiatrowych na środowisko, kluczowe jest prowadzenie szczegółowych badań w tym zakresie.

Naukowcy na całym świecie analizują oddziaływanie turbin wiatrowych na konkretne populacje zwierząt występujące na danym akwenie. Prowadzone są badania terenowe, obserwacje zachowań zwierząt, analizy akustyczne hałasu turbin, badania wpływu na trasy migracji itd.

Dzięki zebranym danym, można opracowywać skuteczne wytyczne, jak np. odpowiednia minimalna odległość turbin od tras przelotu ptaków czy szlaków wędrówek ssaków. Pozwala to ograniczyć ryzyko negatywnego wpływu.

Monitoring po uruchomieniu farmy

Równie ważny jest monitoring środowiskowy już po uruchomieniu farmy wiatrowej. Pozwala on ocenić rzeczywiste oddziaływanie turbin na ekosystem i zweryfikować skuteczność działań minimalizujących.

Monitoringi prowadzone są zarówno przez niezależne instytucje naukowe, jak i inwestorów realizujących projekty farm wiatrowych. Ich celem jest zebranie możliwie pełnych danych, aby chronić środowisko morskie.

Czytaj więcej: Wiatraki morskie a walka ze zmianami klimatycznymi - czy mają wpływ?

Ochrona ssaków morskich przy budowie farm wiatrowych

Aby zminimalizować negatywne oddziaływanie morskich farm wiatrowych na ssaki morskie, stosuje się różne środki ochronne.

Przede wszystkim, wybiera się lokalizacje z dala od głównych szlaków migracyjnych tych zwierząt. Ponadto stosuje się specjalne osłony akustyczne na turbinach, redukujące hałas, oraz odstraszacze, które emitują sygnały zniechęcające zwierzęta do zbliżania się.

Wprowadza się też czasowe ograniczenia w pracy turbin podczas newralgicznych okresów, np. tarła ryb czy wędrówek ssaków. Dodatkowo prowadzi się monitoring obecności i zachowań zwierząt w obrębie farmy.

Minimalizowanie zagrożeń dla ptaków od turbin wiatrowych

Ochrona środowiska morskiego wokół wiatraków – zagrożenia i rekultywacja

Ptaki są szczególnie narażone na kolizje z turbinami wiatrowymi, dlatego podejmuje się działania, aby zminimalizować to ryzyko.

Przede wszystkim lokalizuje się farmy z dala od głównych szlaków migracyjnych. Dodatkowo stosuje się rozwiązania zniechęcające ptaki do zbliżania się do turbin. To m.in. specjalne powłoki, które czynią łopaty bardziej widocznymi dla ptaków czy też dźwiękowe odstraszacze.

Ponadto wdraża się procedury, które pozwalają tymczasowo wyłączyć turbiny w przypadku zbliżającego się dużego stada ptaków. To istotnie minimalizuje ryzyko kolizji.

Rekultywacja dna morskiego po instalacji wiatraków

Po zakończeniu okresu eksploatacji farmy wiatrowej, konieczna jest rekultywacja terenu morza. Ma to na celu przywrócenie pierwotnego stanu ekosystemu morskiego, zaburzonego poprzez obecność turbin i infrastruktury towarzyszącej.

Usunięte muszą zostać fundamenty turbin wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na dnie morza. Następnie przeprowadza się rekultywację dna morskiego tak, aby odtworzyć środowisko bentosu. Jest to kluczowe dla przywrócenia równowagi biologicznej na danym akwenie.

Prawidłowo przeprowadzona rekultywacja pozwala na zminimalizowanie długoterminowego wpływu farm wiatrowych na ekosystem morski.

Monitoring oddziaływania turbin na ekosystemy morskie

Aby ocenić faktyczny wpływ farm wiatrowych na środowisko morskie, niezbędne jest prowadzenie monitoringów środowiskowych zarówno przed realizacją inwestycji, w trakcie jej trwania, jak i po jej zakończeniu.

Monitoringi powinny obejmować badania oddziaływania akustycznego turbin, wpływu na populacje ryb i ssaków morskich, zmian w migracjach ptaków, stanu dna morskiego, a także badania hydrologiczne i geotechniczne.

Prowadzone są one zwykle przez niezależne instytuty badawcze, we współpracy z inwestorami budującymi farmy wiatrowe. Pozwalają one zminimalizować negatywny wpływ na środowisko poprzez wprowadzanie działań korygujących.

Regularny monitoring ekosystemu morskiego wokół farm wiatrowych jest kluczowy, aby turbiny nie zakłócały równowagi biologicznej.

Podsumowanie

Budowa morskich farm wiatrowych niesie ze sobą ryzyko negatywnego wpływu na bioróżnorodność ekosystemów morskich. Dlatego tak ważne jest prowadzenie szczegółowych badań naukowych, które pozwolą ocenić rzeczywisty wpływ turbin wiatrowych i ich infrastruktury na ochronę fauny i flory morskiej. Może to pomóc zminimalizować potencjalne skutki uboczne tych inwestycji dla środowiska.

Aby zapewnić skuteczną ochronę ssaków, ptaków i innych organizmów morskich, należy stosować odpowiednie rozwiązania minimalizujące zagrożenia. Są to m.in. wybór odpowiedniej lokalizacji z dala od szlaków migracyjnych, zastosowanie osłon akustycznych czy monitoring obecności zwierząt.

Równie istotna jest rekultywacja dna morskiego po zakończeniu eksploatacji farm wiatrowych. Pozwoli to na odtworzenie pierwotnych warunków środowiska i przywrócenie równowagi biologicznej zaburzonej przez tę inwestycję.

Regularne monitorowanie ekosystemów morskich przed, w trakcie i po realizacji inwestycji pozwoli ograniczyć jej potencjalnie niekorzystny wpływ. Dzięki temu możliwy będzie zrównoważony rozwój morskich farm wiatrowych przy jednoczesnej skutecznej ochronie środowiska morskiego.

5 Podobnych Artykułów

  1. Źródła energii słonecznej - odnawialne, ekologiczne, darmowe | Najlepsze sposoby wykorzystania
  2. Nowe technologie dla wiatraków morskich - testy innowacyjnych rozwiązań,efektywność eksperymentów.
  3. Solarna energia w kosmosie - jak działają panele słoneczne na satelitach i statkach kosmicznych?
  4. Ochrona ptaków morskich: monitoring i działania ochronne wokół wiatraków offshore
  5. Wiatraki morskie - atrakcje edukacyjne i turystyczne regionu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Przemysław Chmielewski
Przemysław Chmielewski

Jestem doświadczonym instalatorem systemów fotowoltaicznych. Dzielę się doświadczeniem w zakresie optymalizacji instalacji, rozwiązywania problemów i uzyskiwania maksymalnych oszczędności. Moje porady bazują na praktyce i są pisane prostym, konkretnym językiem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły