Wpływ wiatraków morskich na populacje ptaków morskich | 4 sposoby na ochronę

Wpływ wiatraków morskich na populacje ptaków morskich | 4 sposoby na ochronę
Autor Julia Pietrzak
Julia Pietrzak26 października 2023 | 7 min

Wpływ wiatraków morskich na gatunki ptaków stał się w ostatnich latach przedmiotem wielu badań naukowych i dyskusji. Rozwój morskich farm wiatrowych budzi obawy o los populacji ptaków gniazdujących i migrujących wzdłuż wybrzeży, szczególnie w kontekście kolizji z turbinami. Choć dokładne skutki są nadal analizowane, wiadomo już, że wiatraki offshore mogą zaburzać trasy przelotów, powodować hałas i inne zmiany środowiskowe wpływające na ptaki. Dlatego tak ważne jest wdrażanie rozwiązań minimalizujących te zagrożenia i monitorowanie wpływu farm na ornitofaunę.

Kluczowe wnioski:
 • Wiatraki morskie zwiększają ryzyko kolizji i śmiertelności ptaków migrujących wzdłuż wybrzeży.
 • Hałas i ruch turbin może powodować omijanie farm przez ptaki, zmieniając ich trasy migracji.
 • Konieczne jest wdrażanie działań minimalizujących negatywny wpływ turbin wiatrowych.
 • Niezbędny jest monitoring liczebności populacji ptaków w okolicach farm wiatrowych.
 • Ochrona ptaków morskich wymaga międzynarodowej współpracy i badań naukowych.

Jak wiatraki morskie wpływają na śmiertelność ptaków?

Wzrost liczby wiatraków na morzu niesie ze sobą ryzyko kolizji i śmiertelności ptaków. Badania pokazują, że ptaki przemieszczające się wzdłuż wybrzeża, zwłaszcza w okresie wędrówek, narażone są na zderzenia z obracającymi się łopatami turbin wiatrowych. Do znacznego wzrostu liczby ofiar wśród ptaków może dochodzić szczególnie podczas mgły lub w nocy, kiedy trudniej dostrzec przeszkody. Kolizje z wiatrakami są obecnie główną przyczyną śmiertelności w populacjach niektórych gatunków ptaków morskich.

Najbardziej zagrożone są ptaki o masywnych ciałach i ograniczonych możliwościach manewru, takie jak mewy, rybitwy czy nurzyki. Te gatunki cechuje mniejsza zdolność do nagłych zmian kierunku lotu, przez co trudniej im ominąć niespodziewanie pojawiającą się przeszkodę. Inne ptaki, np. rybitwy, mają zwyczaj polowania z zaskoczenia, gwałtownie nurkując za rybami. Zwiększa to ryzyko niekontrolowanego uderzenia w łopaty wirujących wiatraków.

Działania minimalizujące kolizje ptaków z turbinami

Aby zmniejszyć liczbę kolizji ptaków z wiatrakami, stosuje się różne zabezpieczenia i rozwiązania techniczne. Do najważniejszych należą oznakowania i oświetlenie turbin, wykrywanie zbliżających się ptaków oraz tymczasowe wyłączanie turbin w okresach największego zagrożenia.

Oznakowania w postaci kontrastowych wzorów na łopatach turbin poprawiają ich widoczność. Lampy ostrzegawcze emitujące światło widzialne i UV pomagają dostrzec turbiny w nocy. Czujniki radarowe i kamery służą natomiast do wykrywania lecących ptaków i uruchamiania mechanizmów, które tymczasowo zatrzymują wirnik turbiny.

Wpływ farm wiatrowych na trasy migracji ptaków

Poza bezpośrednimi kolizjami, farmy wiatrowe mogą oddziaływać na ptaki poprzez zmiany w środowisku ich życia. Hałas, infradźwięki i ruch wirujących łopat powodują, że ptaki omijają obszary zajęte przez turbiny. Może to prowadzić do zmian przebiegu tras migracyjnych ptaków wędrujących wzdłuż wybrzeży Morza Bałtyckiego.

Niektóre badania wskazują, że ptaki zmieniają trasy o kilkanaście kilometrów, aby ominąć farmy wiatrowe. Inne doniesienia mówią o przemieszczaniu się szlaków nawet o 60-70 km. Takie modyfikacje tras migracji mogą powodować dodatkowy wysiłek energetyczny ptaków, zaburzając ich naturalne zachowania.

Dlatego przy planowaniu lokalizacji nowych farm wiatrowych należy uwzględniać rozmieszczenie szlaków migracyjnych i minimalizować przeszkody, które mogłyby je zakłócać. Monitoring zachowań ptaków pozwoli ocenić rzeczywisty wpływ istniejących już turbin na przebieg wędrówek.

Czytaj więcej: Energia wiatrowa w Polsce - rozwój farm morskich i perspektywy

Badania nad negatywnym oddziaływaniem wiatraków offshore

Aby chronić ptaki morskie przed negatywnymi skutkami rozwoju morskich farm wiatrowych, niezbędne są badania naukowe pozwalające ocenić faktyczną skalę zagrożeń. Prowadzone są m.in. obserwacje liczebności populacji gatunków gniazdujących w pobliżu turbin oraz analizy śmiertelności spowodowanej kolizjami.

Zbierane dane terenowe umożliwiają oszacowanie wpływu funkcjonujących już farm wiatrowych na ptaki i prognozowanie potencjalnych zagrożeń związanych z nowymi inwestycjami. Pozwalają też na weryfikację skuteczności metod minimalizujących negatywne oddziaływanie turbin offshore.

Naukowcy podkreślają, że ochrona ptaków wymaga holistycznego spojrzenia - turbiny wiatrowe są tylko jednym z wielu czynników wpływających na spadek populacji. Równie istotne są np. zmiany klimatu, niszczenie siedlisk czy zanieczyszczenie środowiska.

Dlaczego ptaki giną zderzając się z wiatrakami?

Wpływ wiatraków morskich na populacje ptaków morskich | 4 sposoby na ochronę

Kolizje ptaków z wiatrakami offshore mają złożone podłoże, związane zarówno ze specyfiką funkcjonowania turbin, jak i cechami samych ptaków. Do najważniejszych przyczyn śmiertelności należą:

 • Duża prędkość końców łopat wirnika - dochodzi do urazów mechanicznych ciała.
 • Uderzenie o wodę po odbiciu się od łopaty - tzw. efekt katapulty.
 • Nagłe zmiany ciśnienia w powietrzu wywołane ruchem łopat - powodują obrażenia narządów wewnętrznych.
 • Pora roku - najwięcej kolizji w okresach wędrówek, kiedy ptaków jest najwięcej.
 • Pora doby - gorsza widoczność w nocy i podczas złej pogody.

Aby ograniczyć śmiertelność, należy jak najlepiej poznać i zrozumieć te czynniki ryzyka. Pozwoli to wdrożyć skuteczne metody minimalizujące kolizje i chroniące ptaki.

Monitoring wpływu turbin wiatrowych na ptaki morskie

Kluczem do skutecznej ochrony ptaków przed negatywnym wpływem morskich elektrowni wiatrowych jest regularny monitoring. Obserwacje liczebności populacji występujących na danym obszarze oraz analizy przyczyn śmiertelności pozwalają ocenić faktyczne oddziaływanie istniejących i planowanych inwestycji.

Dane zbierane w ramach monitoringu są niezbędne zarówno na etapie oceny oddziaływania na środowisko przed realizacją inwestycji, jak i przy bieżącej kontroli już istniejących farm wiatrowych. Pozwalają też na weryfikację skuteczności metod minimalizujących wpływ turbin na ptaki i w razie potrzeby modyfikację działań ochronnych.

Monitoring liczebności populacji ptaków coroczne liczenie gatunków gniazdujących i migrujących w rejonie farm
Analizy śmiertelności ptaków zbieranie i badanie zwłok ptaków znalezionych przy turbinach

Regularne monitorowanie wpływu turbin wiatrowych jest kluczowe dla ochrony morskich ptaków i zminimalizowania związanych z tym zagrożeń. Wymaga ono zaangażowania i współpracy specjalistów, inwestorów, naukowców i organizacji ekologicznych.

Podsumowanie

Ochrona ptaków morskich w obliczu rozwoju morskich farm wiatrowych jest wyzwaniem wymagającym zaangażowania wielu środowisk. Konieczne są badania naukowe pozwalające zrozumieć skalę zagrożeń i opracować skuteczne działania ochronne. minimalizujące kolizje ptaków z turbinami. Równie ważna jest edukacja społeczeństwa na temat konieczności ochrony ginących gatunków ptaków i monitorowanie już istniejących farm pod kątem ich wpływu na populacje ptaków.

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych, takich jak systemy wczesnego wykrywania zbliżających się ptaków, może znacząco obniżyć liczbę kolizji. Jednocześnie należy pamiętać o holistycznym podejściu uwzględniającym także inne czynniki, jak zmiany klimatu czy zanieczyszczenie środowiska. Tylko interdyscyplinarna współpraca specjalistów pozwoli zapewnić skuteczną ochronę ptakom i zrównoważony rozwój morskich farm wiatrowych.

Każdy z nas może mieć swój wkład w ochronę ptaków morskich, zaczynając od codziennych wyborów ograniczających zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych. Poznanie problematyki i szerzenie wiedzy w tym zakresie pomoże zbudować społeczną świadomość i wsparcie dla działań ochronnych podejmowanych przez naukowców i organizacje ekologiczne.

Opieka nad ginącymi gatunkami ptaków i ich siedliskami to nasza wspólna odpowiedzialność. Tylko holistyczne i interdyscyplinarne podejście, oparte na nauce i współpracy, może pomóc pogodzić rozwój morskiej energetyki wiatrowej z ochroną cennych zasobów przyrody.

5 Podobnych Artykułów

 1. Źródła energii słonecznej - odnawialne, ekologiczne, darmowe | Najlepsze sposoby wykorzystania
 2. Nowe technologie dla wiatraków morskich - testy innowacyjnych rozwiązań,efektywność eksperymentów.
 3. Solarna energia w kosmosie - jak działają panele słoneczne na satelitach i statkach kosmicznych?
 4. Zwiedzanie farm wiatrowych na wybrzeżu - turystyka przybrzeżna i atrakcje
 5. Projektowanie wiatraków morskich - piękne i zrównoważone rozwiązania
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Julia Pietrzak
Julia Pietrzak

Jestem doświadczonym inżynierem z branży fotowoltaicznej. W artykułach dzielę się wiedzą na temat najnowszych technologii, optymalizacji systemów PV oraz aspektów technicznych. Moje teksty są merytoryczne i napisane prostym, zrozumiałym językiem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły