Wpływ wiatraków morskich na środowisko marne i zwierzęta - Co warto wiedzieć?

Wpływ wiatraków morskich na środowisko marne i zwierzęta - Co warto wiedzieć?
Autor Julia Pietrzak
Julia Pietrzak26 października 2023 | 8 min

Wpływ wiatraków morskich na środowisko morskie jest tematem często dyskutowanym w kontekście poszukiwania odnawialnych źródeł energii. Choć wiatraki są przyjazną dla środowiska alternatywą dla paliw kopalnych, ich budowa i eksploatacja mogą mieć pewien negatywny wpływ na ekosystemy morskie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej kwestii oddziaływania farm wiatrowych na środowisko naturalne oraz sposobom minimalizowania potencjalnych szkód. Dowiesz się m.in. jakie zagrożenia niosą ze sobą turbiny dla fauny i flory morskiej, jak wpływają na bioróżnorodność i jakie badania naukowe prowadzone są w celu ochrony wrażliwych gatunków i siedlisk.

Kluczowe wnioski:
 • Turbiny wiatrowe mogą zagrażać migrującym ptakom i ssakom morskim.
 • Infrastruktura zakłóca naturalne środowisko denne, wpływając na bioróżnorodność.
 • Prace budowlane powodują podniesienie poziomu zmętnienia wód i hałasu.
 • Naukowcy poszukują rozwiązań minimalizujących negatywne skutki.
 • Istnieją sposoby na rekultywację terenów zdegradowanych podczas budowy.

Zagrożenie dla zwierząt morskich

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej niesie ze sobą pewne zagrożenia dla żyjących w morzu zwierząt. Najbardziej narażone są migrujące ptaki oraz ssaki morskie takie jak foki czy delfiny. Podczas lotu ptaki mogą zderzać się z turbinami, które stanowią dla nich przeszkodę. Rozległe farmy wiatrowe zajmują duże obszary, zmieniając trasy wędrówek i zmuszając ptaki do omijania zagrożenia. Z kolei hałas i wibracje emitowane przez turbiny mogą dezorientować echolokacyjne ssaki morskie.

Niestety niektóre gatunki przywiązane są do konkretnych tras i obszarów, przez co trudno im je zmienić. Dlatego ważne jest lokalizowanie farm z dala od szlaków migracyjnych i siedlisk kluczowych dla przetrwania danego gatunku. Warto też rozważyć specjalne rozwiązania minimalizujące ryzyko kolizji, jak ekrany akustyczne czy systemy wykrywania zwierząt i zatrzymywania turbin.

Słonie morskie i walenie

Szczególnie narażone na szkodliwe oddziaływanie turbin wiatrowych są walenie i słonie morskie. Te drugie wykorzystują fale dźwiękowe do nawigacji i komunikacji. Hałas może zagłuszać ich ​​sygnały i dezorientować. Z kolei morświny i płetwale posługują się echolokacją do polowania. Budowa farm wiatrowych wpływa negatywnie na te procesy.

Dlatego przed realizacją inwestycji należy rozpoznać szlaki wędrówek waleni na danym obszarze. Monitoring ich aktywności po uruchomieniu farm pozwoli ocenić realny wpływ i w razie potrzeby podjąć działania ochronne jak tymczasowe wyłączanie turbin.

Jak minimalizować negatywne skutki?

Aby zminimalizować negatywny wpływ morskich farm wiatrowych na środowisko, należy stosować różne zabiegi na etapie planowania, budowy i eksploatacji. Przede wszystkim konieczne są badania terenowe pozwalające zidentyfikować newralgiczne obszary i okresy dla chronionych gatunków.

Na tej podstawie można wybierać lokalizacje z dala od tras migracji i tarlisk ryb, a harmonogramy prac dostosować tak, by unikać kluczowych okresów (np. lęgów). Warto rozważyć zastosowanie technologii sensorycznych, które wykrywają zbliżające się zwierzęta i wstrzymują pracę turbin. To skutecznie minimalizuje ryzyko kolizji.

Ograniczanie hałasu i drgań

Istotna jest też redukcja hałasu i drgań emitowanych przez turbiny, które mogą płoszyć ryby i dezorientować ssaki morskie. Pomocne są tu rozwiązania techniczne tłumiące wibracje i falowody ograniczające rozchodzenie się dźwięków pod wodą.

Dodatkowo infrastruktura przesyłowa powinna być jak najbardziej „przyjazna” dla otoczenia. Kable układa się pod powierzchnią dna morskiego, a konstrukcje wsporcze turbin projektuje tak, by stanowiły jak najmniejszą przeszkodę dla zwierząt i nie zakłócały przepływów morskich.

Czytaj więcej: Wiatraki morskie - jaki wpływ na ekosystemy i środowisko morskie?

Ochrona fauny i flory przybrzeżnej

Budowa morskich farm wiatrowych wpływa na cały ekosystem przybrzeżny - nie tylko kręgowce, ale też ryby, bezkręgowce, rośliny i glony. Aby go chronić, należy ograniczać ingerencję w dno morskie i strefę brzegową, które stanowią cenne siedliska dla wielu organizmów.

Przed realizacją inwestycji konieczne są badania, które pozwolą zidentyfikować newralgiczne obszary lęgowe, tarliska, rafy koralowe czy łąki podwodne. Takie miejsca powinny zostać wyłączone z zabudowy. Należy też minimalizować zmętnienie wód podczas prac budowlanych, które szkodzi wielu organizmom fitoplanktonowym.

Monitoring środowiskowy

Bardzo ważny jest monitoring porównawczy stanu środowiska przed budową, w trakcie i po jej zakończeniu. Pozwoli to ocenić realne zmiany w ekosystemie i skuteczność działań ochronnych. Badania powinny objąć także obszar wokół farmy, gdzie mogą wystąpić pośrednie skutki, jak zmiany w populacjach ryb wędrownych.

Monitoring dostarczy wskazówek, jak projektować i eksploatować farmy wiatrowe, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały one na wrażliwe siedliska i gatunki. Pozwoli to godzić produkcję zielonej energii z ochroną przyrody.

Wpływ na bioróżnorodność ekosystemu

Wpływ wiatraków morskich na środowisko marne i zwierzęta - Co warto wiedzieć?

Morskie farmy wiatrowe zajmują rozległe obszary dna morskiego, co może prowadzić do utraty bioróżnorodności tych ekosystemów. Aby ocenić skalę zjawiska, naukowcy analizują zmiany w strukturze gatunkowej i liczebności organizmów bentosowych, czyli bytujących na dnie.

Wyniki są niejednoznaczne. Część badań wskazuje, że zakotwiczenia i konstrukcje turbin stanowią sztuczne rafy, które przyciągają ryby i bezkręgowce. Z drugiej strony masowe betonowanie dna może niszczyć cenne siedliska denne.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy farmy wiatrowe zubażają, czy wzbogacają bioróżnorodność. Kluczowa jest ich odpowiednia lokalizacja i stały monitoring środowiskowy.

Dlatego tak istotny jest właściwy dobór lokalizacji, unikanie miejsc szczególnie cennych przyrodniczo oraz monitorowanie zmian flory i fauny w trakcie funkcjonowania farmy. Tylko wtedy możliwe będzie zachowanie równowagi pomiędzy produkcją energii z wiatru a ochroną wrażliwych ekosystemów morskich.

Badania naukowe nad ograniczeniem szkód

Aby zminimalizować negatywne oddziaływanie morskich elektrowni wiatrowych, naukowcy na całym świecie prowadzą badania w tym zakresie. Skupiają się na kilku głównych obszarach.

Po pierwsze poszukują rozwiązań technicznych, które ograniczą hałas, drgania i ryzyko kolizji zwierząt z turbinami. Stosowane są też odpowiednie farby i powłoki antykorozyjne, by nie zanieczyszczać wód substancjami chemicznymi.

Kolejny nurt badań polega na ocenie możliwych negatywnych skutków dla konkretnych gatunków i opracowywaniu wytycznych, jak ich unikać poprzez odpowiednią lokalizację i dobór terminów budowy. Analizuje się też sposoby przywrócenia zdegradowanych siedlisk do pierwotnego stanu.

Obszar badań Przykłady
Rozwiązania techniczne - systemy wykrywania zwierząt i zatrzymywania turbin
- ekrany akustyczne
Identyfikacja zagrożeń - określanie tras migracji ptaków
- identyfikacja newralgicznych okresów (tarła ryb)
Odtwarzanie siedlisk - renaturyzacja obszarów zdegradowanych
- przywracanie zon fitoplanktonowych

Dzięki takim badaniom możliwe będzie lepsze pogodzenie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej z ochroną środowiska naturalnego. Już teraz wdrażane są ich praktyczne rezultaty na istniejących farmach.

Sposoby rekultywacji terenów podwodnych

Aby zminimalizować negatywny wpływ morskich farm wiatrowych, ważna jest rekultywacja terenów podwodnych zniszczonych podczas budowy. Stosuje się różne metody przywracania dna morskiego do pierwotnego stanu.

Jedną z nich jest transplantacja organizmów bentosowych z obszarów niezabudowanych na zdegradowane. Przywraca to naturalną różnorodność biologiczną. Innym sposobem jest tworzenie sztucznych raf i podwodnych ogrodów z elementów konstrukcyjnych porzuconych po demontażu turbin.

Coraz częściej stosuje się też wsianie wydmy morskiej odpowiednimi gatunkami traw i glonów, by przyspieszyć naturalną rekolonizację. Cennym uzupełnieniem tych metod jest monitoring porealizacyjny oceniający ich skuteczność.

 • Transplantacja organizmów z obszarów niezabudowanych na zdegradowane dna morskie przywraca różnorodność biologiczną.
 • Tworzenie sztucznych raf z elementów konstrukcyjnych porzuconych po demontażu turbin stanowi schronienie dla organizmów.
 • Wysiew odpowiednich gatunków traw i glonów przyspiesza naturalną rekolonizację wydm morskich.
 • Monitoring porealizacyjny pozwala ocenić skuteczność metod rekultywacji dna morskiego.
 • Powinny one stać się standardem przy likwidacji morskich farm wiatrowych.

Dzięki temu możliwe jest przywrócenie zniszczonych siedlisk do stanu zbliżonego do pierwotnego po zakończeniu eksploatacji farm. To ważny element minimalizowania ich wpływu na środowisko morskie.

Podsumowanie

Morskie farmy wiatrowe są ważnym elementem transformacji energetycznej, jednak ich wpływ na środowisko naturalne wymaga uważnej analizy. Niezbędna jest ochrona fauny i flory morskiej, szczególnie gatunków migrujących, które mogą ucierpieć w wyniku kolizji i zmian siedliskowych. Konieczne jest zachowanie bioróżnorodności ekosystemów morskich poprzez odpowiednią lokalizację inwestycji.

Nie da się uniknąć pewnych skutków ubocznych związanych z zajmowaniem dna morskiego i emitowanym hałasem. Jednak poprzez wdrażanie wyników badań naukowych można je ograniczyć do minimum i godzić produkcję zielonej energii z ochroną przyrody. Pomocna jest też rekultywacja terenów zdegradowanych podczas budowy farm wiatrowych.

Rozwój morskich elektrowni wiatrowych z uwzględnieniem ich wpływu na otoczenie jest możliwy, choć wymaga wysiłku ze strony inwestorów, naukowców i organów regulacyjnych. Tylko holistyczne podejście do tej kwestii umożliwi pogodzenie celów energetycznych i środowiskowych.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym artykule pozwolą Ci lepiej zrozumieć to zagadnienie i wyrobić własną opinię na temat znaczenia ochrony przyrody przy rozwoju morskich farm wiatrowych.

5 Podobnych Artykułów

 1. Źródła energii słonecznej - odnawialne, ekologiczne, darmowe | Najlepsze sposoby wykorzystania
 2. Nowe technologie dla wiatraków morskich - testy innowacyjnych rozwiązań,efektywność eksperymentów.
 3. Solarna energia w kosmosie - jak działają panele słoneczne na satelitach i statkach kosmicznych?
 4. Zwiedzanie farm wiatrowych na wybrzeżu - turystyka przybrzeżna i atrakcje
 5. Wiatraki morskie - atrakcje edukacyjne i turystyczne regionu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Julia Pietrzak
Julia Pietrzak

Jestem doświadczonym inżynierem z branży fotowoltaicznej. W artykułach dzielę się wiedzą na temat najnowszych technologii, optymalizacji systemów PV oraz aspektów technicznych. Moje teksty są merytoryczne i napisane prostym, zrozumiałym językiem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły