Wpływ wiatraków morskich na życie fauny morskiej - migracje i kolizje

Wpływ wiatraków morskich na życie fauny morskiej - migracje i kolizje
Autor Florentyna Sikorska
Florentyna Sikorska26 października 2023 | 8 min

Wpływ wiatraków morskich na życie morskiej fauny stał się w ostatnich latach przedmiotem wielu badań naukowych. Liczba farm wiatrowych rośnie, a wraz z nią obawy o los organizmów żyjących w morzu. Hałas i wibracje z turbin, zmiany prądów morskich, kolizje ptaków i ssaków z łopatami wiatraków - to tylko część potencjalnych zagrożeń. Niniejszy artykuł przybliża najnowsze ustalenia na temat wpływu morskich turbin wiatrowych na życie fauny morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów migracji i kolizji z turbinami.

Kluczowe wnioski:
  • Morskie farmy wiatrowe mogą zakłócać trasy migracji wielu gatunków zwierząt.
  • Łopaty wirujących turbin powodują śmiertelne obrażenia u ptaków i nietoperzy.
  • Hałas z turbin dezorientuje walenie i zaburza ich komunikację.
  • Zainstalowanie turbin wiatrowych zmienia prądy morskie, wpływając na żerowiska ryb.
  • Istnieją sposoby na zminimalizowanie negatywnego wpływu turbin na faunę morską.

Zagrożenie dla fauny morskiej z powodu turbin wiatrowych

Wiatraki morskie stanowią poważne zagrożenie dla wielu gatunków zwierząt żyjących w morzu. Choć energia wiatrowa uznawana jest za przyjazną środowisku, farmy wiatraków negatywnie wpływają na morską faunę. Uderzenia łopatami turbin, hałas i zaburzenia naturalnych siedlisk to główne problemy.

Liczne badania naukowe potwierdzają, że turbiny wiatrowe zakłócają funkcjonowanie ekosystemów morskich. Już na etapie budowy farmy wiatrowe niszczą miejsca bytowania wielu organizmów. Po uruchomieniu turbiny emitują hałas sięgający 160 decybeli - dźwięk ten rozchodzi się na duże odległości pod wodą.

Stanowi to zagrożenie zwłaszcza dla ssaków morskich, które polegają na echolokacji do nawigacji i komunikacji. Walenie, morświny i foki mogą stracić orientację, co zaburza ich migracje i zdolność zdobywania pożywienia.

Wpływ na ptaki i ryby morskie

Również dla ptaków morskich farmy wiatrowe stanowią poważne wyzwanie. Kolizje z obracającymi się łopatami turbin są jedną z głównych przyczyn śmiertelności mew, rybitw i innych gatunków ptaków migrujących nad morzem.

Co więcej, konstrukcje morskich turbin wiatrowych oraz towarzysząca im infrastruktura mogą wpływać na zachowanie ryb. Zmiany prądów morskich i stan dna uniemożliwiają migrację i tarło rybom, które zwykle żerowały na danym obszarze.

Wpływ farm wiatrowych na migracje zwierząt morskich

Morskie farmy wiatrowe często lokalizowane są na trasach sezonowych wędrówek wielu gatunków zwierząt. Zaburzenie naturalnych migracji to jeden z najpoważniejszych problemów związanych z lokowaniem turbin wiatrowych w morzu.

Ssaki morskie, ptaki i ryby od wieków podróżują ustalonymi szlakami, np. pomiędzy obszarami rozrodu a żerowiskami. Blokowanie tych tras przez obecność wiatraków i towarzyszącą im infrastrukturę może mieć katastrofalne skutki dla całych populacji.

Dlatego przy planowaniu lokalizacji nowych farm wiatrowych kluczowe jest identyfikowanie i omijanie głównych tras migracyjnych zwierząt. Należy też pozostawiać korytarze migracyjne pomiędzy poszczególnymi turbinami.

Sposoby ograniczenia problemu

Istnieją pewne rozwiązania pozwalające zminimalizować zakłócanie migracji przez morskie farmy wiatrowe. To m.in. specjalne systemy wykrywania zbliżających się zwierząt i tymczasowe wyłączanie turbin.

Można też stosować efektywne systemy odstraszania akustycznego, aby maksymalnie zmniejszyć liczbę kolizji zwierząt z turbinami. Jednak kluczowe jest odpowiednie planowanie lokalizacji farm wiatrowych z uwzględnieniem potrzeb lokalnej fauny.

Czytaj więcej: Wiatraki morskie a bezpieczeństwo żeglarzy i wędkarzy na morzu

Hałas z turbin wiatrowych dezorientuje zwierzęta morskie

Kolejnym poważnym zagrożeniem ze strony morskich turbin wiatrowych jest hałas. Większość gatunków zwierząt morskich, jak walenie, foki czy ryby polega na dźwięku do komunikacji, polowania i nawigacji.

Tymczasem turbiny generują hałas o natężeniu do 160 decybeli, który rozchodzi się na duże odległości pod wodą. Zaburza to zdolność zwierząt do echolokacji i porozumiewania się, co może prowadzić do ich dezorientacji i problemów z migracją oraz zdobywaniem pożywienia.

Szczególnie podatne na hałas z turbin są walenie. Przeprowadzono badania naukowe dowodzące, że w pobliżu farm wiatrowych waleniowe matki często gubią kontakt z młodymi, a ich śpiew godowy ulega zniekształceniu.

Sposoby minimalizacji hałasu

Aby zminimalizować problem, stosuje się m.in. specjalne, cichsze łopaty turbin. Można też tworzyć bariery akustyczne wokół poszczególnych turbin, które tłumią hałas. Jednak najskuteczniejsza jest lokalizacja farm z dala od głównych tras migracji zwierząt.

Prowadzi się też dalsze badania naukowe nad skutkami hałasu turbin dla fauny morskiej i możliwościami jego redukcji. To kluczowe dla pogodzenia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej z ochroną wrażliwych ekosystemów.

Wiatraki morskie przeszkadzają w żerowaniu morskim ssakom

Wpływ wiatraków morskich na życie fauny morskiej - migracje i kolizje

Ssaki morskie, takie jak foki, morświny i walenie, polegają na dźwięku do lokalizowania i polowania na ryby oraz skorupiaki. Tymczasem hałas emitowany przez turbiny wiatrowe może zagłuszać dźwięki dobiegające z pobliskich łowisk.

Prowadzi to do dezorientacji zwierząt i utrudnia im żerowanie. Badania naukowe pokazują, że w rejonach farm wiatrowych aktywność polujących ssaków morskich jest znacznie zredukowana.

Co więcej, konstrukcje wsporcze turbin i towarzysząca im infrastruktura fizycznie blokują dostęp do wielu obszarów żerowania i tarlisk. To poważny problem, bowiem zwierzęta nie mogą po prostu wybrać innego miejsca do żerowania.

Ograniczanie wpływu na ekosystemy

Aby zminimalizować te problemy, należy lokalizować farmy wiatrowe z dala od kluczowych dla fauny morskiej obszarów żerowania i rozrodu. Można też stosować systemy łagodnego odstraszania ssaków z okolic turbin.

Konieczne jest jednak lepsze zrozumienie wpływu wiatraków na ekosystemy morskie. Dlatego kluczowe są dalsze badania naukowe i monitoring behavio­ralny ssaków w pobliżu istniejących i planowanych farm wiatrowych.

Kolizje ptaków morskich z łopatami turbin wiatrowych

Morskie farmy wiatrowe stanowią poważne zagrożenie dla ptaków ze względu na ryzyko kolizji z obracającymi się łopatami turbin. Szczególnie narażone są gatunki przelatujące nad morzem, takie jak mewy, rybitwy czy nurzyki.

Uderzenie w ruchomą łopatę niemal zawsze kończy się śmiercią ptaka. Co więcej, badania naukowe pokazują, że ptaki często unikają latania w pobliżu turbin, co zaburza ich naturalne trasy migracji.

Ryzyko kolizji jest największe przy słabej widoczności, kiedy ptaki nie są w stanie dostrzec i ominąć wirujących łopat. Najbardziej niebezpieczne są turbiny zlokalizowane na trasach sezonowych wędrówek ptaków.

Ograniczanie śmiertelności ptaków

Można zastosować pewne rozwiązania, by zmniejszyć liczbę kolizji, np. systemy wykrywania zbliżających się ptaków i tymczasowe zatrzymywanie turbin. Ważna jest też odpowiednia lokalizacja farm z uwzględnieniem szlaków migracyjnych.

Przy planowaniu nowych inwestycji kluczowe są dokładne badania naukowe natężenia ruchu ptaków na danym obszarze. Pozwoli to zminimalizować ryzyko dla przelatujących nad morzem gatunków ptaków.

Sposoby na ograniczenie wpływu turbin na ekosystemy

Choć morskie farmy wiatrowe niosą ze sobą zagrożenia, istnieją pewne sposoby, by zminimalizować ich negatywny wpływ na ekosystemy morskie.

Przede wszystkim należy unikać lokalizowania turbin na głównych trasach migracji zwierząt i w kluczowych dla nich obszarach żerowania. Ważna jest też minimalizacja hałasu turbin poprzez zastosowanie cichszych łopat czy barier akustycznych.

Można instalować systemy wykrywania zbliżających się zwierząt i tymczasowego wyłączania turbin. Skuteczne bywają też systemy łagodnego odstraszania akustycznego i wizualnego.

Jednak najważniejsze to prowadzenie dalszych badań naukowych nad wpływem morskich farm wiatrowych oraz poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań ograniczających ryzyko dla morskiej fauny.

Tylko poprzez zrozumienie i uwzględnienie potrzeb wrażliwych ekosystemów możliwy jest zrównoważony rozwój morskiej energetyki wiatrowej.

Podsumowanie

Rozwój morskich farm wiatrowych niesie ze sobą wiele wyzwań dla ochrony morskich ekosystemów. Choć energia wiatrowa uznawana jest za przyjazną środowisku, turbiny negatywnie wpływają na życie wielu organizmów morskich. Kluczowe są zatem dalsze badania naukowe skutków ekologicznych oraz poszukiwanie rozwiązań minimalizujących te problemy.

Główne zagrożenia to zakłócanie naturalnych migracji ssaków, ptaków i ryb, kolizje z obracającymi się łopatami turbin oraz hałas zaburzający komunikację i echolokację zwierząt. Konieczne jest omijanie szlaków migracyjnych przy planowaniu lokalizacji farm oraz stosowanie systemów wykrywania i odstraszania zwierząt.

Należy prowadzić stały monitoring zachowania populacji wokół istniejących farm wiatrowych. Pozwoli to lepiej poznać skalęproblemów i opracować skuteczne metody ich łagodzenia, np. ograniczanie hałasu turbin czy tworzenie korytarzy migracyjnych.

Tylko poprzez pogłębienie wiedzy i wdrożenie odpowiednich rozwiązań możliwe będzie pogodzenie rozwoju morskich wiatraków z ochroną życia w morzu. Wymaga to połączenia wysiłków naukowców, przyrodników i energetyków.

5 Podobnych Artykułów

  1. Źródła energii słonecznej - odnawialne, ekologiczne, darmowe | Najlepsze sposoby wykorzystania
  2. Nowe technologie dla wiatraków morskich - testy innowacyjnych rozwiązań,efektywność eksperymentów.
  3. Solarna energia w kosmosie - jak działają panele słoneczne na satelitach i statkach kosmicznych?
  4. Zwiedzanie farm wiatrowych na wybrzeżu - turystyka przybrzeżna i atrakcje
  5. Projektowanie wiatraków morskich - piękne i zrównoważone rozwiązania
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Florentyna Sikorska
Florentyna Sikorska

Jestem dziennikarką stawiającą pierwsze kroki w branży OZE. W artykułach wyjaśniam podstawowe zagadnienia związane z fotowoltaiką, magazynowaniem energii i pompami ciepła. Staram się pisać zrozumiale, ale też z ciekawością i entuzjazmem dla zielonej energii.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły